ಕನ್ನಡ: ENGLISH | HOME |ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು | ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 

Back

 
 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಹೆಸರು
ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿ.ಸಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಹದಡಿ
ಹದಡಿ
9448697850
ಬಸವರಾಜ ಕೆ.ಎಸ್.
ಆನಗೋಡು
9448028114
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಓಬಳಪ್ಪ
ಲೋಕಿಕೆರೆ
9448316945
ಎನ್.ಜಿ.ನಟರಾಜ
ಮಾಯಕೊಂಡ
9902217769
ಗೀತಾ ಗಂಗಾನಾಯ್ಕ
ಅಣಜಿ
9972730999
ಶೈಲಜಾ ಬಸವರಾಜ್
ಬಾಡ
9945329096
ರೇಣುಕಾ ಕರಿಬಸಪ್ಪ
ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ
9449815107
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಹೆಸರು
ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಿ.ಎಂ.ವಾಗೀಶಸ್ವಾಮಿ
ಬಾನುವಳ್ಳಿ
9448028257
ಹೇಮಾವತಿ ವಿ.ಡಿ.
ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ
9448837552
ನಿರ್ಮಲ ಮುಕುಂದ.ಟಿ
ಬೆಳ್ಳೂಡಿ
8762805599
ಅರ್ಚನಾ ಬಸವರಾಜ
ಕೊಂಡಜ್ಜಿ
9964394510
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಹೆಸರು
ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉಮಾ ಎಂ.ಪಿ.ರಮೇಶ್
ನ್ಯಾಮತಿ
8970746746
ಎಮ್.ಆರ್.ಮಹೇಶ್
ಬೆಳಗುತ್ತಿ
9945555116
ದೀಪಾ ಜಗದೀಶ್
ಕುಂದೂರು
9164342043
ಜಿ. ವೀರಶೇಖರಪ್ಪ
ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ
9448414746
ಸಿ. ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ
ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು
9986808037
ಡಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಚೀಲೂರು
9611625172
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಹೆಸರು
ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಯಶೋಧಮ್ಮ ಮರುಳಪ್ಪ
ಹೊದಿಗೆರೆ
9945693456
ಮಂಜುಳಾ ಟಿ.ವಿ. ರಾಜು
ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿ
8197203314
ತೇಜಸ್ವಿ ವಿ. ಪಟೇಲ್
ಹೊಸಕೆರೆ
9448202499
ಲೋಕೇಶ್ವರ
ನಲ್ಲೂರು
9448020933
ಪಿ.ವಾಗೀಶ್
ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು
9448848992
ಬಿ. ಫಕೀರಪ್ಪ
ತ್ಯಾವಣಿಗೆ
9880531698
ಸಾಕಮ್ಮ ಬಿ.ಎಸ್.
ಕೊಗಲೂರು
9008730945
ಎಮ್.ಯೋಗೀಶ್
ತಾವರಕೆರೆ
9480139191
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಹೆಸರು
ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಪರಶುರಾಮ
ನೀಲಗುಂದ
9740774399
ಮಂಜುನಾಥ ಉತ್ತಂಗಿ
ಚಿಗಟೇರಿ
9880853622
ಕೆ.ಆರ್.ಜಯಾಶೀಲ
ತೆಲಿಗಿ
9880926847
ವೈ.ಶೀಲಮ್ಮ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ
ಅರಸೀಕೆರೆ
9448425272
ಡಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಕಂಚಿಕೆರೆ
9741676945
ಆರುಂಡಿ ಸುವರ್ಣ ನಾಗರಾಜ
ಹಲುವಾಗಲು
9945715993
ರಶ್ಮಿ.ಜಿ.
ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ
9740579214
ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಹೆಸರು
ಕ್ಷೇತ್ರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೆ.ವಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ
ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ
8861593953
ಜೆ.ಸವಿತಾ
ಅಣಬೇರು
9845195440
ಉಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ
ಬಿಳಚೋಡು
9964124600
ಎಸ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ
ಸೊಕ್ಕೆ
9902849633