ಕನ್ನಡ: ENGLISH | HOME |ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು | ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
     

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಆಡಳಿತ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಇಲಾಖೆಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ನಕ್ಷೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಎನ್ ಆರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಕ್ಷೆ

ಹೋಬಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ

ರಸ್ತೆ ಜಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಕ್ಷೆಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಕ್ಷೆಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ನಕ್ಷೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಷೆಗಳು/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಷೆಗಳು / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಕ್ಷೆಗಳು

 

ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಎಸ್ಎ ಕೇಂದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳು:

ಚರಂಡಿ / Ground water prospectus / ಶಿಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ / ಒಳಚರಂಡಿ / ಅರಣ್ಯ/ತ್ಯಾಜ್ಯಭೂಮಿ/ ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆ / ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ.