ಕನ್ನಡ: ENGLISH | HOME |ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು | ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
     

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಆಡಳಿತ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಶಾಖೆಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ನಕ್ಷೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

DEPARTMENTS UNDER ZILLA PANCHAYAT

The following departments function at the district level under the Zilla Panchayat. All the departments carry out the respective development schemes from the Sate Govt. / Central Govt.

  1. Agriculture
  2. Animal Husbandry & Veterinary Services
  3. Backward Classes & Minorities
  4. Co-operation
  5. District Library
  6. Education
  7. Employment & Training
  8. Fisheries
  9. Handlooms & Textiles
  10. Health & Family Welfare
  11. Horticulture
  12. Indian System of Medicines
  13. Kannada & Culture
  14. Khadi & Village Industries
  15. Sericulture
  16. Social Forestry
  17. Social Welfare
  18. Statistical Depatment
  19. Watershed Devlopment
  20. Women & Children Welfare
  21. Youth Service & Sports
  22. Z.P.Engineering